Elever som lærer seg stillhet, tenker, lærer og føler seg bedre.

Nye resultater fra hjerneforskingen viser at ulike stillhetsmetoder ikke bare fungerer stresspreventivt, men faktisk også utvikler andre aspekter hos eleven som er viktig for læring. Det gjelder alt fra hukommelse og evne til å holde konsentrasjonen, til følelsesregulering og evne til å se ting fra ulike perspektiver. Marie Ryd, vitenskapsjournalist og redaktør for Holone, et tidsskrift om moderne kognitiv hjerneforskning, sammenfatter noen viktige holdepunkter som kan være til nytte «på golvet» i barnehagene og skolene.

brain02Hjernen er som en muskel – det betyr at den kan trenes. Den er plastisk og formbar. Og den formes etter hvordan den brukes. Sannsynligvis er det selve oppmerksomheten som genererer flere hjerneceller og flere kontaktpunkter/synapser mellom cellene. Det betyr at konsentrasjon, hukommelse, indre ro og ja, til og med medfølelse er opptrenbare kvaliteter, noe også nye vitenskapelige studier kan bekrefte.

Stress: En stresset hjerne er en hjerne med tunnelsyn, som ikke er mottakelig for nye kunnskaper og innkommende informasjon! Stresshormoner kan påvirke prefrontal cortex, den delen av hjernen som blant annet styrer arbeidshukommelsen og beslutningsevnen vår. Ny forskning avslører en mekanisme i hjernen som er direkte koplet til gjentatt stress og nedsatt hukommelse, og som kan måles som volumreduksjon av hippocampus (en del av hjernen som har med hukommelse å gjøre).

Flow:

En elev som har opplevd den tilstanden som kalles flow har også fått erfare lærelyst og er for alltid ”hooked” på å utvikle seg og lære nytt. En av forutsetningene for at hjernen skal kunne komme i flow er at oppmerksomheten på oppgaven er 100% og at den ikke stadig avbrytes av ytre stimuli. For dette kreves et stille klasserom og en ”stille” elev – dvs. en elev som ikke føler uro og stress.

10 min stillhet holder:

Stillhetstrening gir bedre resultater på skolen. Elever som får roe seg ned i 10 minutter og sette ord på det som uroer dem, presterer bedre.

Oppmerksomhetstrening:

Mindfulness-baserte stillhetsmetoder er en form for oppmerksomhetstrening og har i flere studier vist seg  å ha positive effekter på innlæring, konsentrasjonsevne og problemløsning.

Kreativ inkubering:

Innadvendt refleksjon er en forutsetning for nye innsikter. Ved innadvendt oppmerksomhet brukes andre nevrone nettverk som synes å ha bedre forutsetninger for å gi nye idéer. Refleksjon er en innadvendt, avslappet tilstand som utad kjennetegnes av at ansiktet får et innadvendt og tenksomt blikk. Ytre stimuli tas ikke lengre inn. Man har registrert økt gamma-aktivitet i hjernen når innsikten kommer. De korte, raske gammabølgene er den eneste bølgelengden som finnes spredd i store deler av hjernen samtidig. Forskerne tar dette til inntekt for at innsikten skapes når ulike deler av hjernen koples sammen.

Stillhet øker velværet:

Noen studier viser at stillhetstrening øker bindingen av serotonin, et hormon som vi mennesker behøver for å ha det bra og kunne føle lykke.

Øk selvinnsikt og selvfølelse:

Stillhet fører til økt selvinnsikt og selvfølelse. Å kjenne etter hva vi føler, har betydning for at vi skal kunne fatte beslutninger og lære oss saker og ting.

Marie Ryd, dr. med., vitenskapsskribent


Fra Holone nr 2/2011 ”Varför fungerar mindfulness?”

Her finner du Holone