Barn i balanse I

Yvonne Terjestam, forsker i psykologi ved Linnéuniversitetet, bekymret seg over de økende psykiske helseproblemene blant barn og unge og lette etter forebyggende metoder. Da hun i 2004 kom i kontakt med Drømmen om det gode følte hun at det her fantes potensielle verktøy. Hun bestemte seg for å undersøke hvordan ungdomsskoleelever responderte på Drømmen om det gode-metodikken, og gjennomførte forskningsprosjektet Barn i balanse I. De gode resultatene inspirerte henne til å utvikle et nytt forskningsprosjekt omkring helseeffekter av mindfulnessbaserte øvelser i skolen. I Barn i balanse II får elever i alderen 10–15 år (klassetrinn 5–9) trene evnen til oppmerksomt nærvær, medfølelse og sosiale relasjoner ved hjelp av mindfulnessøvelser. Programmet er en videreutvikling av hennes forskning på Drømmen om det gode-metodene og ble våren 2012 utprøvd i skoleklasser i fire kommuner. Programmet kommer til å spres gjennom Drømmen om det gode og nå ut til stadig flere skoler i landet.


I forskningsprosjektet ”Barn i balanse” undersøker Yvonne Terjestam, psykolog og lektor ved Linnéuniversitetet i Växjö, effekter av Drømmen om det godes metoder på ungdomsskoleelever i Oskarshamn og Borgholm kommune. Hittil har hun forsket på tre av metodene: Stillhet, Berøring og Bevegelse (qigong). Mottakelsen blant elever, lærere, rektorer og foreldre har vært svært positiv.

Resultater fra kontrollerte før/etter studier (N=550 elever), der elevene praktiserte stillhetsøvelser eller qigong ved tre planlagte anledninger i uken i åtte uker, viser blant annet effekter hos elevene i form av mindre psykiske helseplager, mindre emosjonelle problemer og stress, forbedrede relasjoner til medelever og bedre trivsel på skolen.

I qigong-delstudien (N=150) trente elevene qigong i åtte uker. Man fant at elevene i qigong-gruppen, til forskjell fra elevene i kontrollgruppen, var mindre stresset da de åtte ukene var over. Man fant også færre psykologiske symptomer og en tendens til forbedret selvbilde. I et åpent spørsmål svarte 59 % av elevene i qigong-gruppen at de opplevde at qigong-treningen hadde påvirket dem. “Man får en sjanse til å roe seg ned”, mente atten elever, mens elleve elever mente at de ble mer våkne og opplagte av treningen; andre igjen ble mer konsentrerte og fikk mindre hodepine. Noen elever syntes også at hele klassen hadde blitt roligere etter at de begynte å trene qigong. Ytterligere en rapport fra denne studien er under utarbeidelse.

Les mer om Barn i balanse. Se Barn i balanse II.