Transformative Peace Education in Schools

En norsk studie som bygger på dybdeintervjuer med lærere og elever i svenske grunnskoler, videregående skoler og barnehager som anvender Drømmen om det gode-metodikken. Resultatene viste at lærere og elever opplevde økt ro og harmoni. Flere fortalte om en bedre evne til å reagere med toleranse og uten aggresjon i provoserende og stressende situasjoner. Opplevelse av økt empati og harmoni innen gruppen var også et tilbakevendende innslag. Barnehageansatte mente at barna var mindre aggressive og hadde en mer prososial atferd.

Studiet besto også av et kontrollert pilotstudie på 7. og 9. klassetrinn i Norge som undersøkte effekten på fysisk, pykisk og sosialt velbefinnende, selvfølese og empati og aggresjon. På 7. klassetrinn ble det funnet forbedret selvfølese og reduksjon i opplevd stress blant elevene.

Transformative Peace Education in Schools

Artikkel i Journal of Peace Education: mars 2008, Ole Henning Sommerfelt og Vidar Vambheim, Universitetet i Tromsö